MediaWiki:Edittools: differenze tra le versioni

Da Hokuto No Wiki, l'enciclopedia libera del mondo di Hokuto.
Salta a: navigazione, cerca
m (Riportata alla revisione precedente da Madness)
Riga 1: Riga 1:
<div id="editpage-specialchars" class="plainlinks" style="margin-top:1px;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;padding:2px;">
+
<div class="plainlinks, toccolours" style="margin-top:0.5em; background:#f4f4f4; width:48%; float:right;">
Special characters :
+
Per inserire del testo tra questi segni selezionalo e clicca sul link:<br/>
<charinsert> € £ ¥ $ ¢ © ® ™ </charinsert> ·
+
<charinsert> «+» "+" '+' [+] [[+]] {{+}}</charinsert>
<charinsert> « + » {{+}} </charinsert>
+
<charinsert> [[Categoria:+]] #REDIRECT[[+]] </charinsert> &nbsp; <br />
<charinsert> — – ‘ “ ’ ” | … ~ # @ § ¶ • ¡ ¿ \ </charinsert>
+
Per inserire nel testo un carattere speciale, cliccalo:<br/>
<charinsert> ½ ¼ ¾ ≈ ± − × ÷ ° ^ ¹ ² ³ µ </charinsert> · <small>Usa il menu per gli altri caratteri</small>
+
<charinsert> [[Utente:Madness|Madness]] 13:48, Dic 28, 2005 (UTC)  </charinsert>
<div id="specialchars" class="plainlinks" style="margin-top:1px; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#aaaaaa; border-left-width:0; border-right-width:0; padding:2px;">
+
<charinsert> Á á É é Í í Ó ó Ú ú </charinsert> &nbsp;
 
+
<charinsert> À à È è Ì ì Ò ò Ù ù </charinsert> &nbsp;
<p id="Wiki" class="specialbasic" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert> Â â Ê ê Î î Ô ô Û û </charinsert> &nbsp;
<charinsert> [[Category:+]] #REDIRECT[[+]] </charinsert> ·
+
<charinsert> Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü </charinsert> &nbsp;
<charinsert> [[Commons:+]] [[m:+]] [[n:+]] [[q:+]] [[s:+]] [[Wikt:+]] </charinsert> ·
+
<charinsert> ß </charinsert> &nbsp;
<charinsert> <nowiki><tt></nowiki>+<nowiki></tt></nowiki> <nowiki><code></nowiki>+<nowiki></code></nowiki> <nowiki><sup></nowiki>+<nowiki></sup></nowiki> <nowiki><ref></nowiki>+<nowiki></ref></nowiki> <nowiki><ref name=""></nowiki>+<nowiki></ref></nowiki> <nowiki><references /></nowiki> <nowiki><noinclude></nowiki>+<nowiki></noinclude></nowiki> <nowiki><includeonly></nowiki>+<nowiki></includeonly></nowiki> </charinsert> ·
+
<charinsert> Ã ã Ñ ñ Õ õ </charinsert> &nbsp;
<charinsert> ~~~ ~~~~ ~~~~~ </charinsert> ·
+
<charinsert> Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ </charinsert> &nbsp;
<charinsert> <nowiki>__TOC__</nowiki> <nowiki>__FORCETOC__</nowiki> <nowiki>__NOTOC__</nowiki></charinsert>
+
<charinsert> Ć ć Ĺ ĺ Ń ń Ŕ ŕ Ś ś Ý ý Ź ź </charinsert> &nbsp;
</p>
+
<charinsert> Đ đ </charinsert> &nbsp;
 
+
<charinsert> Ů ů </charinsert> &nbsp;
<p id="Latin/Roman" class="specialbasic" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert> Č č Ď ď Ľ ľ Ň ň Ř ř Š š Ť ť Ž ž </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Æ æ Œ œ </charinsert> ·
+
<charinsert> Ǎ ǎ Ě ě Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>À à È è Ì ì Ò ò Ù ù </charinsert> ·
+
<charinsert> Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Á á É é Í í Ó ó Ú ú Ý ý </charinsert> ·
+
<charinsert> ǖ ǘ ǚ ǜ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Â â Ê ê Î î Ô ô Û û </charinsert> ·
+
<charinsert> Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŵ ŵ Ŷ ŷ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ã ã Ñ ñ Õ õ </charinsert> ·
+
<charinsert> Ă ă Ğ ğ Ŭ ŭ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ÿ ÿ </charinsert> ·
+
<charinsert> Ċ ċ Ė ė Ġ ġ İ ı Ż ż </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū Ȳ ȳ </charinsert> ·
+
<charinsert> Ą ą Ę ę Į į Ų ų </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ă ă Ĕ ĕ Ĭ ĭ Ŏ ŏ Ŭ ŭ Y̆ y̆ </charinsert> ·
+
<charinsert> Ł ł </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Å å </charinsert> ·
+
<charinsert> Ő ő Ű ű </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ç ç </charinsert> ·
+
<charinsert> Ŀ ŀ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ø ø </charinsert> ·
+
<charinsert> Ħ ħ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ð ð Þ þ ß </charinsert> <br>
+
<charinsert> Ð ð Þ þ </charinsert> &nbsp;
</p>
+
<charinsert> Œ œ </charinsert> &nbsp;
 
+
<charinsert> Æ æ Ø ø Å å </charinsert> &nbsp;
<p id="Greek" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;"><br><tt>
+
<charinsert> Ə ə </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Α Ά Β Γ Δ Ε Έ Ζ Η Ή Θ Ι Ί Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ό Π Ρ Σ Τ Υ Ύ Φ Χ Ψ Ω Ώ </charinsert><br>
+
<charinsert> – — … </charinsert> &nbsp;
<charinsert>α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ τ υ ύ φ χ ψ ω ώ </charinsert> · <charinsert>ς </charinsert><br>
+
<charinsert> ~ | ° § → </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ϛ ϛ  Ϝ ϝ  Ϙ ϙ  Ϟ ϟ  Ϡ ϡ</charinsert><br>
+
<charinsert> ≈ ± − × ¹ ² ³ </charinsert> &nbsp;
<code><charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>Polytonic|</nowiki>+<nowiki>}}</nowiki></charinsert></code><br>
+
<charinsert> ‘ “ ’ ” </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ἀ Ἁ Ὰ Ᾰ Ᾱ Ἂ Ἃ Ἄ Ἅ Ἆ Ἇ ᾼ ᾈ ᾉ ᾊ ᾋ ᾌ ᾍ ᾎ ᾏ</charinsert> ·
+
<charinsert> £ € </charinsert> &nbsp;
<charinsert>ἀ ἁ ὰ ᾶ ᾰ ᾱ ἂ ἃ ἄ ἅ ἆ ἇ ᾳ ᾀ ᾁ ᾲ ᾴ ᾷ ᾂ ᾃ ᾄ ᾅ ᾆ ᾇ</charinsert><br>
+
<charinsert> Α α Β β Γ γ Δ δ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ἐ Ἑ Ὲ Ἒ Ἓ Ἔ Ἕ</charinsert> ·
+
<charinsert> Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>ἐ ἑ ὲ ἒ ἓ ἔ ἕ</charinsert><br>
+
<charinsert> Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ἠ Ἡ Ὴ Ἢ Ἣ Ἤ Ἥ Ἦ Ἧ ῌ ᾘ ᾙ ᾚ ᾛ ᾜ ᾝ ᾞ ᾟ</charinsert> ·
+
<charinsert> Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π </charinsert> &nbsp;
<charinsert>ἠ ἡ ὴ ῆ ἢ ἣ ἤ ἥ ἦ ἧ ῃ ᾐ ᾑ ῂ ῄ ῇ ᾒ ᾓ ᾔ ᾕ ᾖ ᾗ</charinsert><br>
+
<charinsert> Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ἰ Ἱ Ὶ Ῐ Ῑ Ἲ Ἳ Ἴ Ἵ Ἶ Ἷ</charinsert> ·
+
<charinsert> Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω </charinsert> &nbsp;
<charinsert>ἰ ἱ ὶ ῖ ῐ ῑ ῒ ΐ ῗ ἲ ἳ ἴ ἵ ἶ ἷ</charinsert><br>
+
<charinsert>Ὀ Ὁ Ὸ Ὂ Ὃ Ὄ Ὅ</charinsert> ·
+
<charinsert>ὀ ὁ ὸ ὂ ὃ ὄ ὅ</charinsert><br>
+
<charinsert>Ῥ ῤ ῥ</charinsert><br>
+
<charinsert>Ὑ Ὺ Ῠ Ῡ Ὓ Ὕ Ὗ</charinsert> ·
+
<charinsert>ὐ ὑ ὺ ῦ ῠ ῡ ῢ ΰ ῧ ὒ ὓ ὔ ὕ ὖ ὗ</charinsert><br>
+
<charinsert>Ὠ Ὡ Ὼ Ὢ Ὣ Ὤ Ὥ Ὦ Ὧ ῼ ᾨ ᾩ ᾪ ᾫ ᾬ ᾭ ᾮ ᾯ</charinsert> ·
+
<charinsert>ὠ ὡ ὼ ώ ῶ ὢ ὣ ὤ ὥ ὦ ὧ ῳ ᾠ ᾡ ῲ ῴ ῷ ᾢ ᾣ ᾤ ᾥ ᾦ ᾧ</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Cyrillic" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;"><br>
+
<tt><charinsert>А Б В Г Ґ Ѓ Д Ђ Е Ё Є Ж З Ѕ И Й І Ї Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ Ќ У Ў Ф Х Ц Ч Џ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
+
</charinsert></tt><br>
+
<tt><charinsert>а б в г ґ ѓ д ђ е є ё ж з ѕ и й і ї ј к л љ м н њ о п р с т ћ ќ у ў ф х ц ч џ ш щ ъ ы ь э ю я </charinsert></tt><br>
+
</p>
+
 
+
<p id="Arabic" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;"><br>
+
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺍ ﺏ ﺕ ﺙ ﺝ ﺡ ﺥ ﺩ ﺫ ﺭ ﺯ ﺱ ﺵ ﺹ ﺽ ﻁ ﻅ ﻉ ﻍ ﻑ ﻕ ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ ﻩ ﻭ ﻱ </charinsert></tt></span> · Isolated<br>
+
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺍ ﺑ ﺗ ﺛ ﺟ ﺣ ﺧ ﺩ ﺫ ﺭ ﺯ ﺳ ﺷ ﺻ ﺿ ﻃ ﻇ ﻋ ﻏ ﻓ ﻗ ﻛ ﻟ ﻣ ﻧ ﻫ ﻭ ﻳ </charinsert></tt></span> · Initial<br>
+
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺍ ﺒ ﺘ ﺜ ﺠ ﺤ ﺨ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺴ ﺸ ﺼ ﻀ ﻄ ﻈ ﻌ ﻐ ﻔ ﻘ ﻜ ﻠ ﻤ ﻨ ﻬ ﻮ ﻴ </charinsert></tt></span> · Medial<br>
+
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺎ ﺐ ﺖ ﺚ ﺞ ﺢ ﺦ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺲ ﺶ ﺺ ﺾ ﻂ ﻆ ﻊ ﻎ ﻒ ﻖ ﻚ ﻞ ﻢ ﻦ ﻪ ﻮ ﻲ </charinsert></tt></span> · Final<br>
+
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ </charinsert></tt></span> · Numerals<br>
+
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ء إ أ ﺁ ؤ ئ ﻯ ﻰ ﷲ ّ َ ُ ِ ْ ً ٍ ٌ </charinsert></tt></span> · Hamza / Misc / Harakat<br>
+
<span lang="ar" title="Arabic transliteration" ><tt><charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>ArabDIN|</nowiki>+<nowiki>}}</nowiki> ʾ ā ṯ ǧ ḥ ẖ ḫ ḏ š ṣ ḍ ṭ ẓ ʿ ġ ū ī</charinsert></tt></span> · Transliteration<br>
+
</p>
+
 
+
<p id="Catalan" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Á á À à Ç ç É é È è Ë ë Í í Ï ï Ó ó Ò ò Ö ö Ú ú Ù ù ·</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Croatian" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Č č Ć ć Dž dž Đ đ Š š Ž ž</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Czech/Slovak" class="speciallang"  style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Á á Ä ä Č č Ď ď É é Ě ě Í í Ľ ľ Ĺ ĺ Ň ň Ó ó Ô ô Ř ř Ŕ ŕ Š š Ť ť Ú ú Ů ů Ý ý Ž ž</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Dutch/Frisian" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ä ä  Ë ë  Ï ï  Ö ö  Ü ü  Ÿ ÿ </charinsert> ·
+
<charinsert>Á á  É é  Í í  Ó ó  Ú ú </charinsert> ·
+
<charinsert>À à  È è  Ì ì  Ò ò  Ù ù </charinsert> ·
+
<charinsert>Â â  Ê ê  Î î  Ô ô  Û û </charinsert> ·
+
<charinsert>IJ ij  ſ ƒ € </charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Esperanto" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŭ ŭ</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Estonian" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Č č Š š Ž ž Õ õ Ä ä Ö ö Ü ü</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="French" class="specialbasic" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>É é </charinsert> ·
+
<charinsert>À à È è Ù ù </charinsert> ·
+
<charinsert>Â â Ê ê Î î Ô ô Û û Ŷ ŷ </charinsert> ·
+
<charinsert>Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ÿ ÿ </charinsert> ·
+
<charinsert>Ç ç </charinsert> ·
+
<charinsert>Œ œ </charinsert> ·
+
<charinsert>₣ € </charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="German" class="specialbasic" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ä ä Ö ö Ü ü </charinsert> ·
+
<charinsert>ß ſ </charinsert> ·
+
<charinsert>€ ₰ </charinsert> .
+
<charinsert>ů </charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Hawaiian" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū ʻ</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Hebrew" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת ׳ ״</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Hieroglyph" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>3 ỉ y ˁ w b p f m n r h ḥ ḫ ẖ s ś š ḳ k g t ṯ d ḏ </charinsert> ·
+
<charinsert><nowiki><hiero></nowiki>+<nowiki></hiero></nowiki></charinsert> ·
+
[[Meta:Help:WikiHiero_syntax|Hiero syntax]]
+
</p>
+
 
+
<p id="Hungarian" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Á á É é Í í Ó ó Ö ö Ő ő Ú ú Ü ü Ű ű</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Icelandic" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Á á Ð ð É é Í í Ó ó Ú ú Ý ý Þ þ Æ æ Ö ö Ǫ ǫ Ø ø Œ œ</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Indo-European/IAST" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>PIE|</nowiki>+<nowiki>}}</nowiki> ḱ ǵ ʰ ʷ h₁ h₂ h₃ m̥ n̥ l̥ r̥ m̥̄ n̥̄ l̥̄ r̥̄ u̯ i̯ ē ō  ā ī ū þ ð ƕ ƀ đ ǥ <nowiki>{{</nowiki><nowiki>IAST|</nowiki>+<nowiki>}}</nowiki> ṛ ṝ ḷ ḹ ṃ ḥ ṭ ḍ ṅ ñ ṇ ś ṣ </charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Irish" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Á á Ḃ ḃ Ċ ċ Ḋ ḋ É é Ḟ ḟ Ġ ġ Í í Ṁ ṁ Ó ó Ṗ ṗ Ṡ ṡ Ṫ ṫ Ú ú</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Italian" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Á á À à É é È è Í í Ì ì Ó ó Ò ò Ú ú Ù ù</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Latvian" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ā ā Č č Ē ē Ģ ģ Ī ī Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ō ō Ŗ ŗ Š š Ū ū Ž ž</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Lithuanian" class="speciallang"  style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ą ą Č č Ę ę Ė ė Į į Š š Ų ų Ū ū Ž ž</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Maltese" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ċ ċ Ġ ġ Ħ ħ Ż ż</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Navajo & Apache" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>’ Á á Ą ą Ą́ ą́ É é Ę ę Ę́ ę́ Í í Į į Į́ į́ Ł ł Ó ó Ǫ ǫ Ǫ́ ǫ́ Ú ú Ų ų Ų́ ų́</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Old English" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ā ā Æ æ Ǣ ǣ Ǽ ǽ Ċ ċ Ð ð Ē ē Ġ ġ Ī ī Ō ō Ū ū Ƿ ƿ Ȳ ȳ Þ þ Ȝ ȝ</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Pinyin" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Á á À à Ǎ ǎ Ā ā É é È è Ě ě Ē ē Í í Ì ì Ǐ ǐ Ī ī Ó ó Ò ò Ǒ ǒ Ō ō Ú ú Ù ù Ü ü Ǔ ǔ Ū ū Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Polish" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>ą Ą ć Ć ę Ę ł Ł ń Ń ó Ó ś Ś ź Ź ż Ż</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Portuguese" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Á á À à Â â Ã ã Ç ç É é Ê ê Í í Ó ó Ô ô Õ õ Ú ú Ü ü</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Rōmaji" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Romanian" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ă ă Â â Î î Ş ş Ţ ţ</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Scandinavian" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>À à É é Å å Æ æ Ä ä Ø ø Ö ö</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Sorbian" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Č č Ć ć Ě ě Ł ł Ń ń Ř ř Ŕ ŕ Š š Ž ž Ź ź</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Spanish" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Á á É é Í í Ñ ñ Ó ó Ú ú Ü ü</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Thai" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<span style="font-size:110%;">
+
<charinsert>ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ</charinsert> ·
+
<charinsert>เ ะ อ โ แ า ร </charinsert></span><br>
+
</p>
+
 
+
<p id="Turkic" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ç ç Ə ə Ä ä Ğ ğ G‘ g‘ İ ı Ž ž Ň ň Ö ö O‘ o‘ Ş ş Ü ü Ý ý</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Vietnamese" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>À à Ả ả Á á Ạ ạ Ã ã Ă ă Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ắ ắ Ặ ặ Â â Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ấ ấ Ậ ậ Đ đ È è Ẻ ẻ Ẽ ẽ É é Ẹ ẹ Ê ê Ề ề Ể ể Ễ ễ Ế ế Ệ ệ Ỉ ỉ Ĩ ĩ Í í Ị ị Ì ì Ỏ ỏ Ó ó Ọ ọ Ò ò Õ õ Ô ô Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ố ố Ộ ộ Ơ ơ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ớ ớ Ợ ợ Ù ù Ủ ủ Ũ ũ Ú ú Ụ ụ Ư ư Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ứ ứ Ự ự Ỳ ỳ Ỷ ỷ Ỹ ỹ Ỵ ỵ Ý ý</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Welsh" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Á á À à Â â Ä ä É é È è Ê ê Ë ë Ì ì Î î Ï ï Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ù ù Û û Ẁ ẁ Ŵ ŵ Ẅ ẅ Ý ý Ỳ ỳ Ŷ ŷ Ÿ ÿ</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="Yiddish" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>א אַ אָ ב בֿ ג ד ה ו וּ װ ױ ז ח ט י יִ ײ ײַ כ כּ ך ל מ ם נ ן ס ע פּ פֿ ף צ ץ ק ר ש שׂ ת תּ ׳ ״</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p id="IPA" class="specialbasic" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>IPA|</nowiki>+<nowiki>}}</nowiki> ɨ ʉ ɯ ɪ ʏ ʊ ø ɘ ɵ ɤ ə ɚ ɛ œ ɜ ɝ ɞ ʌ ɔ æ ɐ ɶ ɑ ɒ</charinsert> ·
+
<charinsert>ɓ ɗ ʈ ɖ ɟ ʄ ɡ ɠ ɢ ʛ ʔ ʡ ɱ ɳ ɲ ŋ ɴ ɸ β θ ð ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ ɣ χ ʁ ħ ʕ ɦ ʜ ʢ ɧ ʙ ʀ ɾ ɽ ɬ ɮ ɭ ʎ ʟ ʋ ɹ ɻ ɰ ʍ ɥ ɺ ɫ</charinsert> ·
+
<charinsert>ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ</charinsert> ·
+
<charinsert>ʼ ʰ ʷ ʲ ˠ ˁ ⁿ ˡ</charinsert> ·
+
<charinsert>ˈ ˌ ː ˑ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩</charinsert>
+
</p>
+
 
+
<p class="specialbasic" id="Math" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>≠ ≤ ≥ < > ≡ ≅ ∝    − × ÷ ± ⊥ ⊕ ⊗ ∗ … ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ¹ ² ³ °   ∂ ∫ ∑ ∞ ∏ √ ∇   ← → ↔ ⇐ ⇒ ⇔   ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ 〈 〉   ¬ ∧ ∨ ∃ ∀   ∈ ∉ ∋ ∅ ⊆ ⊇ ⊃ ⊂ ⊄ ∪ ∩ ℵ</charinsert><br>
+
 
+
Basic: <charinsert>^{+} </charinsert> · <charinsert> _{+} </charinsert> · <charinsert> \sqrt[+]{} </charinsert> · <charinsert> \frac{+}{} </charinsert> · <charinsert> \int_{+}^{} </charinsert> · <charinsert> \lim_{+\rightarrow} </charinsert> · <charinsert> \sum_{+=}^{} </charinsert><br>
+
 
+
Std. functions: <charinsert>\sin{+} \cos{+} \tan{+} </charinsert> ·
+
<charinsert>\cot{+} \sec{+} \csc{+} </charinsert> ·
+
<charinsert>\exp{+} \ln{+} \log{+} </charinsert> ·
+
<charinsert>\sinh{+} \cosh{+} \tanh{+} \coth{+} </charinsert> ·
+
<charinsert>\arcsin{+} \arccos{+} \arctan{+} </charinsert><br>
+
 
+
Diactritics: <charinsert>\acute{+} \breve{+} \check{+} \grave{+} \tilde{+}</charinsert><br>
+
 
+
[[Meta:Help:Formula|Help:Formula]]
+
</p>
+
 
+
 
</div>
 
</div>
 
+
<div style="margin:0.1em; background:none; width:48%; float:left;">
<div style="margin-top:1em;" id="editpage-copywarn2">
+
'''I cambiamenti apportati saranno visibili immediatamente!'''
<div style="font-weight: bold; font-size: 120%;">I tuoi cambiamenti saranno subito visibili.</div>
+
* Per favore, usa la [[Wikipedia:Sandbox|sandbox]] per fare le tue prove.
* Per i test, usa la '''[[Hokuto no Wiki:Sandbox|sandbox]]'''.  
+
* Nota, per favore, che tutti i contributi a Wikipedia si considerano rilasciati sotto licenza di tipo '''[[GNU Free Documentation License]]''' (vedi [[Aiuto:Copyright]] per maggiori dettagli).
* Sulle '''discussioni''', [[Hokuto no Wiki:Firma i tuoi commenti|firma il tuo commento]] inserendo le 4 tilde (<code><nowiki>~~~~</nowiki></code>).
+
* Se non vuoi che il tuo materiale possa essere modificato e ridistribuito da chiunque senza pietà e senza altri limiti, allora non inviarlo a Wikipedia, ma realizza piuttosto un tuo sito web personale.
----
+
* Con l'invio di questo materiale stai garantendo, a tua responsabilità, che il materiale è stato scritto da te personalmente ed originalmente, oppure che è stato copiato da una fonte di [[pubblico dominio]], o da una fonte simile, oppure che hai ottenuto espressa autorizzazione ad usare questo materiale e che puoi dimostrarlo.
<div style="font-weight: bold; font-size: 110%;">Nota bene:</div>
+
 
+
* '''Per evitare che i tuoi articoli siano editati o cancellati segui la nostra [[Aiuto:FAQ/Altre|la linea editoriale]]'''.
+
 
</div>
 
</div>
 +
<br style="clear:both;" />

Versione delle 19:09, 18 gen 2006

Per inserire del testo tra questi segni selezionalo e clicca sul link:
«» "" '' [] [[]] {{}} [[Categoria:]] #REDIRECT[[]]  
Per inserire nel testo un carattere speciale, cliccalo:
[[Utente:Madness|Madness]] 13:48, Dic 28, 2005 (UTC) Á á É é Í í Ó ó Ú ú   À à È è Ì ì Ò ò Ù ù    â Ê ê Î î Ô ô Û û   Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü   ß   à ã Ñ ñ Õ õ   Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ   Ć ć Ĺ ĺ Ń ń Ŕ ŕ Ś ś Ý ý Ź ź   Đ đ   Ů ů   Č č Ď ď Ľ ľ Ň ň Ř ř Š š Ť ť Ž ž   Ǎ ǎ Ě ě Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ   Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū   ǖ ǘ ǚ ǜ   Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŵ ŵ Ŷ ŷ   Ă ă Ğ ğ Ŭ ŭ   Ċ ċ Ė ė Ġ ġ İ ı Ż ż   Ą ą Ę ę Į į Ų ų   Ł ł   Ő ő Ű ű   Ŀ ŀ   Ħ ħ   Ð ð Þ þ   Œ œ   Æ æ Ø ø Å å   Ə ə     ~ | ° §   ± × ¹ ² ³     £   Α α Β β Γ γ Δ δ   Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ   Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ   Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π   Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ   Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω  

I cambiamenti apportati saranno visibili immediatamente!

  • Per favore, usa la sandbox per fare le tue prove.
  • Nota, per favore, che tutti i contributi a Wikipedia si considerano rilasciati sotto licenza di tipo GNU Free Documentation License (vedi Aiuto:Copyright per maggiori dettagli).
  • Se non vuoi che il tuo materiale possa essere modificato e ridistribuito da chiunque senza pietà e senza altri limiti, allora non inviarlo a Wikipedia, ma realizza piuttosto un tuo sito web personale.
  • Con l'invio di questo materiale stai garantendo, a tua responsabilità, che il materiale è stato scritto da te personalmente ed originalmente, oppure che è stato copiato da una fonte di pubblico dominio, o da una fonte simile, oppure che hai ottenuto espressa autorizzazione ad usare questo materiale e che puoi dimostrarlo.