MediaWiki:Edittools: differenze tra le versioni

Da Hokuto No Wiki, l'enciclopedia libera del mondo di Hokuto.
Salta a: navigazione, cerca
 
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
<div class="plainlinks, toccolours" id="Standard" style="margin-top:0.5em; background:#f4f4f4; width:48%; float:right;">
+
<div class="plainlinks, toccolours" style="margin-top:0.5em; background:#f4f4f4; width:48%; float:right;">
 
Per inserire del testo tra questi segni selezionalo e clicca sul link:<br/>
 
Per inserire del testo tra questi segni selezionalo e clicca sul link:<br/>
<charinsert> «+» "+" '+' [+] [[+]] {{+}} </charinsert>
+
<charinsert> «+» "+" '+' [+] [[+]] {{+}}</charinsert>
<charinsert> [[Categoria:+]] [[Immagine:+]] [[Media:+]] #REDIRECT[[+]] __TOC__ __NOTOC__ </charinsert>
+
<charinsert> [[Categoria:+]] #REDIRECT[[+]] </charinsert> &nbsp; <br />
<charinsert> <small>+</small> <strike>+</strike> <!--+--> <br/> </charinsert><br>
+
Per inserire nel testo un carattere speciale, cliccalo:<br/>
Firme: <charinsert> ~~~ ~~~~ ~~~~~ </charinsert> -
+
<charinsert> --~~~~</charinsert>
Tabelle: <charinsert> {| |- || |} — |</charinsert>
+
<charinsert> Á á É é Í í Ó ó Ú ú </charinsert> &nbsp;
 
+
<charinsert> À à È è Ì ì Ò ò Ù ù </charinsert> &nbsp;
<div id="specialchars" class="plainlinks" style="margin-top:1px; border-width:1px; border-style:solid; border-color:#aaaaaa; border-left-width:0; border-right-width:0; padding:2px;">
+
<charinsert> Â â Ê ê Î î Ô ô Û û </charinsert> &nbsp;
<p class="Unicode" id="Latino" style="display: none; visibility: hidden;"><br>
+
<charinsert> Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Á á Ć ć É é ǵ Í í Ó ó Ǿ ǿ Ś ś Ú ú Ý ý ź Ź </charinsert> ·
+
<charinsert> ß </charinsert> &nbsp;
<charinsert>À à È è Ì ì Ò ò Ù ù Ẁ ẁ </charinsert> <br>
+
<charinsert> Ã ã Ñ ñ Õ õ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Â â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô ŝ Ŝ Û û Ŵ ŵ Ŷ ŷ </charinsert> <br>
+
<charinsert> Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ Ẅ ẅ Ÿ ÿ </charinsert> <br>
+
<charinsert> Ć ć Ĺ ĺ Ń ń Ŕ ŕ Ś ś Ý ý Ź ź </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ã ã Ñ ñ Õ õ </charinsert> ·
+
<charinsert> Đ đ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Å å Ø ø Ů ů</charinsert> <br>
+
<charinsert> Ů ů </charinsert> &nbsp;
<charinsert> Ą ą Ç ç Ę ę Ę́ ę́ Ģ G‘ ģ Į į Į́ į́ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ǫ ǫ Ǫ́ ǫ  Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ Ų ų Ų́ ų́</charinsert> <br>
+
<charinsert> Č č Ď ď Ľ ľ Ň ň Ř ř Š š Ť ť Ž ž </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Č č Ď ď Ě ě Ň ň Ř ř Š š Ť ť Ž ž </charinsert> <br>
+
<charinsert> Ǎ ǎ Ě ě Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ </charinsert> &nbsp;
<charinsert> Ḃ ḃ Ċ ċ Ḋ ḋ Ė ė Ḟ ḟ Ġ ġ İ ı Ṁ ṁ Ṗ ṗ Ṡ ṡ Ṫ ṫ ẏ Ẏ Ż ż </charinsert> <br>
+
<charinsert> Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū </charinsert> &nbsp;
<charinsert> ḍ Ḍ ḥ Ḥ ḳ ḷ Ḷ ṃ Ṃ ṇ Ṇ ṛ Ṛ ṝ Ṝ ṣ Ṣ ṭ Ṭ </charinsert> <br>
+
<charinsert> ǖ ǘ ǚ ǜ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ł ł </charinsert> ·
+
<charinsert> Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŵ ŵ Ŷ ŷ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ő ő Ű ű </charinsert> ·
+
<charinsert> Ă ă Ğ ğ Ŭ ŭ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū Ȳ ȳ</charinsert> ·
+
<charinsert> Ċ ċ Ė ė Ġ ġ İ ı Ż ż </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ă ă Ĕ ĕ Ğ ğ Ĭ ĭ Ŏ ŏ Ŭ ŭ Y̆ y̆ Ž ž</charinsert><br>
+
<charinsert> Ą ą Ę ę Į į Ų ų </charinsert> &nbsp;
<charinsert> ḫ ẖ ʰ ḱ ḵ Ḵ ṉ Ṉ l̥ m̥ n r̥ ṟ Ṟ ṯ ḏ ʷ ẕ Ẕ </charinsert>  
+
<charinsert> Ł ł </charinsert> &nbsp;
<charinsert>ß </charinsert>
+
<charinsert> Ő ő Ű ű </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Æ æ Œ œ ə </charinsert> ·
+
<charinsert> Ŀ ŀ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Ð ð Dž dž ſ ƒ Ħ ħ IJ ij ł Ł Þ þ ỉ  ˁ ƕ Ƿ ƿ</charinsert>
+
<charinsert> Ħ ħ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>¿+? ¡+!  €</charinsert>
+
<charinsert> Ð ð Þ þ </charinsert> &nbsp;
</p>
+
<charinsert> Œ œ </charinsert> &nbsp;
<p class="specialbasic" id="Wiki" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert> Æ æ Ø ø Å å </charinsert> &nbsp;
<charinsert> [[b:+|]] [[Commons:+]] [[m:+]] [[n:+]] [[q:+]] [[s:+]] [[Wikt:+]] </charinsert>
+
<charinsert> Ə ə </charinsert> &nbsp;
<charinsert> <math>+</math> <noinclude>+</noinclude> <includeonly>+</includeonly> </charinsert>
+
<charinsert> – — … </charinsert> &nbsp;
<charinsert> <sup>+</sup> <sub>+</sub> <tt>+</tt> </charinsert>
+
<charinsert> ~ | ° § → </charinsert> &nbsp;
<p class="polytonic" id="Greco antico" style="display: none; visibility: hidden;"><br/>
+
<charinsert> ≈ ± − × ¹ ² ³ </charinsert> &nbsp;
<charinsert>Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω </charinsert> <br/>
+
<charinsert> ‘ “ ’ ” </charinsert> &nbsp;
<charinsert>α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω </charinsert> <br/>
+
<charinsert> £ € </charinsert> &nbsp;
<charinsert>ὰ ά ᾶ  ᾳ ᾲ ᾴ ᾷ  ἀ ἂ ἄ ἆ  ἁ ἃ ἅ ἇ  ᾀ ᾂ ᾄ ᾆ  ᾁ ᾃ ᾅ ᾇ  Ἀ Ἂ Ἄ Ἆ  Ἁ Ἃ Ἅ Ἇ
+
<charinsert> Α α Β β Γ γ Δ δ </charinsert> &nbsp;
ὲ έ  ἐ ἒ ἔ  ἑ ἓ ἕ  Ἐ Ἒ Ἔ  Ἑ Ἓ Ἕ
+
<charinsert> Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ </charinsert> &nbsp;
ὴ ή ῆ  ῃ ῂ ῄ ῇ  ἠ ἢ ἤ ἦ  ἡ ἣ ἥ ἧ  ᾐ ᾒ ᾔ ᾖ  ᾑ ᾓ ᾕ ᾗ  Ἠ Ἢ Ἤ Ἦ  Ἡ Ἣ Ἥ Ἧ
+
<charinsert> Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ </charinsert> &nbsp;
ὶ ί ῖ  ἰ ἲ ἴ ἶ  ἱ ἳ ἵ ἷ  Ἰ Ἲ Ἴ Ἶ  Ἱ Ἳ Ἵ Ἷ
+
<charinsert> Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π </charinsert> &nbsp;
ὸ ό  ὀ ὂ ὄ  ὁ ὃ ὅ  Ὀ Ὂ Ὄ  Ὁ Ὃ Ὅ
+
<charinsert> Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ </charinsert> &nbsp;
ῥ Ῥ
+
<charinsert> Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω </charinsert> &nbsp;
ὺ ύ ῦ  ὐ ὒ ὔ ὖ  ὑ ὓ ὕ ὗ  Ὑ Ὓ Ὕ Ὗ
+
ὼ ώ ῶ  ῳ ῲ ῴ ῷ  ὠ ὢ ὤ ὦ  ὡ ὣ ὥ ὧ  ᾠ ᾢ ᾤ ᾦ  ᾡ ᾣ ᾥ ᾧ  Ὠ Ὢ Ὤ Ὦ
+
</charinsert>
+
</p>
+
<p class="specialbasic" id="Greco moderno" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Α Ά Β Γ Δ Ε Έ Ζ Η Ή Θ Ι Ί Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ό Π Ρ Σ Τ Υ Ύ Φ Χ Ψ Ω Ώ</charinsert> ·
+
<charinsert>α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ φ χ ψ ω ώ</charinsert> <br/>
+
</p>
+
<p class="specialbasic" id="Cirllico" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я </charinsert> ·
+
<charinsert>Ґ Ѓ Ђ Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ќ Ћ Ў Џ Є</charinsert><br/>
+
<charinsert>а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я </charinsert> ·
+
<charinsert>ґ ѓ ђ ѕ і ї ј љ њ ќ ћ ў џ є</charinsert>
+
<br/>
+
</p>
+
<p id="Arabo" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;"><br/>
+
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺍ ﺑ ﺗ ﺛ ﺟ ﺣ ﺧ ﺩ ﺫ ﺭ ﺯ ﺳ ﺷ ﺻ ﺿ ﻃ ﻇ ﻋ ﻏ ﻓ ﻗ ﻛ ﻟ ﻣ ﻧ ﻫ ﻭ ﻳ </charinsert></tt></span> · Iniziale<br />
+
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺍ ﺒ ﺘ ﺜ ﺠ ﺤ ﺨ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺴ ﺸ ﺼ ﻀ ﻄ ﻈ ﻌ ﻐ ﻔ ﻘ ﻜ ﻠ ﻤ ﻨ ﻬ ﻮ ﻴ </charinsert></tt></span> · Centrale<br />
+
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺎ ﺐ ﺖ ﺚ ﺞ ﺢ ﺦ ﺪ ﺬ ﺮ ﺰ ﺲ ﺶ ﺺ ﺾ ﻂ ﻆ ﻊ ﻎ ﻒ ﻖ ﻚ ﻞ ﻢ ﻦ ﻪ ﻮ ﻲ </charinsert></tt></span> · Finale<br />
+
<span lang="ar" title="Arabic text" dir="rtl"  class="spanAr"  style="font-size:110%;"><tt><charinsert>ﺍ ﺏ ﺕ ﺙ ﺝ ﺡ ﺥ ﺩ ﺫ ﺭ ﺯ ﺱ ﺵ ﺹ ﺽ ﻁ ﻅ ﻉ ﻍ ﻑ ﻕ ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ ﻩ ﻭ ﻱ </charinsert></tt></span> · Isolata<br />
+
</p>
+
<p id="Ebraico" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת ׳ ״</charinsert>
+
<charinsert>א אַ אָ ב בֿ ג ד ה ו וּ װ ױ ז ח ט י יִ ײ ײַ כ כּ ך ל מ ם נ ן ס ע פּ פֿ ף צ ץ ק ר ש שׂ ת תּ ׳ ״</charinsert>
+
</p>
+
<p id="Armeno" class="speciallang" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ</charinsert>
+
<charinsert>բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ և</charinsert>
+
</p>
+
<p class="Unicode" id="Geroglifico" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>3 ỉ y ˁ w b p f m n r h ḥ ḫ ẖ s ś š ḳ k g t ṯ d ḏ <hiero>+</hiero></charinsert>
+
</p>
+
<p class="speciallang" id="Vietnamita" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>À à Ả ả Á á Ạ ạ Ã ã Ă ă Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ắ ắ Ặ ặ Â â Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ấ ấ Ậ ậ Đ đ È è Ẻ ẻ Ẽ ẽ É é Ẹ ẹ Ê ê Ề ề Ể ể Ễ ễ Ế ế Ệ ệ Ỉ ỉ Ĩ ĩ Í í Ị ị Ì ì Ỏ ỏ Ó ó Ọ ọ Ò ò Õ õ Ô ô Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ố ố Ộ ộ Ơ ơ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ớ ớ Ợ ợ Ù ù Ủ ủ Ũ ũ Ú ú Ụ ụ Ư ư Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ứ ứ Ự ự Ỳ ỳ Ỷ ỷ Ỹ ỹ Ỵ ỵ Ý ý</charinsert>
+
</p>
+
<p class="IPA" id="IPA" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert> a ɑ e ɛ ə i o ɔ u y ø œ </charinsert> ·
+
<charinsert> ɔ̃ ɑ̃ ɛ̃ œ̃ </charinsert> ·
+
<charinsert> j w ɥ </charinsert> ·
+
<charinsert> ː ‿ _́ _̀ _̌ _̂ </charinsert> ·
+
<charinsert> b k ʃ d f ɡ h ʒ l m n ɲ ŋ p r s t v z ʀ ʁ </charinsert> -
+
<charinsert>ʈ ɖ c ɟ q ɢ ʔ ɱ ɳ ɴ ʙ ɾ ɽ ɸ β θ ð ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ħ ʕ ɦ ʋ ɹ ɻ ɰ ɫ ɮ ɭ ʎ ʟ ƥ ɓ ƭ ɗ ƈ ʄ ƙ ɠ ʠ ʛ ʍ ʜ ʢ ʡ ɕ ʑ ɧ</charinsert> ·
+
<charinsert>ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ ɺ ʦ ʣ ʧ ʤ ʨ ʥ</charinsert> ·
+
<charinsert> ɚ ɝ ˈ ˌ ˑ ɨ ʉ ɯ ɪ ɜ ʏ ʊ ɤ ɵ ʌ æ ɐ ɶ ɒ </charinsert> ·
+
<charinsert>ᵊ ʰ ˤ ˠ ʲ ʷ ⁿ ᵑ ᵐ ʳ </charinsert> ·
+
<charinsert>˥ ˦ ˧ ˨ ˩</charinsert>
+
</p>
+
<p class="Unicode" id="Matematico" style="display: none; visibility: hidden;" style="display: none; visibility: hidden;">
+
<charinsert>≠ ≤ ≥ < > ≡ ≅ ∝    − × ÷ ± ⊥ ⊕ ⊗ ∗ … ¼ ½ ¾ ¹ ² ³ °   ∂ ∫ ∑ ∞ ∏ √ ∇   ← → ↔ ⇐ ⇒ ⇔   ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ 〈 〉    ∧ ∨ ∃ ∀   ∈ ∉ ∋ ∅ ⊆ ⊇ ⊃ ⊂ ⊄ ∪ ∩ ℵ</charinsert><br/>
+
 
+
Richiedono il tag <charinsert> <math>+</math></charinsert><br/>
+
 
+
Semplici: <charinsert>^{+} </charinsert> · <charinsert> _{+} </charinsert> · <charinsert> \sqrt[+]{} </charinsert> · <charinsert> \frac{+}{} </charinsert> · <charinsert> \int_{+}^{} </charinsert> · <charinsert> \lim_{+\rightarrow} </charinsert> · <charinsert> \sum_{+=}^{} </charinsert><br/>
+
 
+
Funzioni standard : <charinsert>\sin{+} \cos{+} \tan{+} </charinsert> ·
+
<charinsert>\cot{+} \sec{+} \csc{+} </charinsert> ·
+
<charinsert>\exp{+} \ln{+} \log{+} </charinsert> ·
+
<charinsert>\sinh{+} \cosh{+} \tanh{+} \coth{+} </charinsert> ·
+
<charinsert>\arcsin{+} \arccos{+} \arctan{+} </charinsert><br/>
+
 
+
Segni diacritici : <charinsert>\acute{+} \breve{+} \check{+} \grave{+} \tilde{+}</charinsert><br/>
+
 
+
</p></div>
+
 
</div>
 
</div>
 
<div style="margin:0.1em; background:none; width:48%; float:left;">
 
<div style="margin:0.1em; background:none; width:48%; float:left;">
*'''Dati il sistema aperto di edizione di Wikipedia e la licenza [[GFDL]] con la quale stai per rilasciare il tuo contributo, il contenuto che stai inviando può essere modificato, cancellato o integrato da chiunque. <font color=red>La responsabilità civile e penale di quanto stai per inviare resterà inderogabilmente tua</font>; per ogni contributo che invierai resterà registrato il tuo indirizzo IP.'''
+
'''I cambiamenti apportati saranno visibili immediatamente!'''
* I cambiamenti apportati saranno visibili immediatamente. Per favore, usa la [[Wikipedia:Pagina delle prove|pagina apposita]] per fare le tue prove.
+
* Per favore, usa la [[Wikipedia:Sandbox|sandbox]] per fare le tue prove.
* Salvando questa pagina garantisci che il materiale è stato scritto da te personalmente ed originalmente, oppure che è stato copiato da una fonte di [[pubblico dominio]], o da una fonte simile, oppure che hai ottenuto espressa autorizzazione ad usare questo materiale e che puoi dimostrarlo. Nel dubbio consulta la pagina [[Aiuto:Copyright]].
+
* Nota, per favore, che tutti i contributi a Hokuto no Wiki si considerano rilasciati sotto licenza di tipo '''[[GNU Free Documentation License]]''' (vedi [[Aiuto:Copyright]] per maggiori dettagli).
 +
* Se non vuoi che il tuo materiale possa essere modificato e ridistribuito da chiunque senza pietà e senza altri limiti, allora non inviarlo a Hokuto no Wiki, ma realizza piuttosto un tuo sito web personale.
 +
* Con l'invio di questo materiale stai garantendo, a tua responsabilità, che il materiale è stato scritto da te personalmente ed originalmente, oppure che è stato copiato da una fonte di [[pubblico dominio]], o da una fonte simile, oppure che hai ottenuto espressa autorizzazione ad usare questo materiale e che puoi dimostrarlo.
 
</div>
 
</div>
 
<br style="clear:both;" />
 
<br style="clear:both;" />

Versione attuale delle 20:57, 5 lug 2006

Per inserire del testo tra questi segni selezionalo e clicca sul link:
«» "" '' [] [[]] {{}} [[Categoria:]] #REDIRECT[[]]  
Per inserire nel testo un carattere speciale, cliccalo:
--~~~~ Á á É é Í í Ó ó Ú ú   À à È è Ì ì Ò ò Ù ù    â Ê ê Î î Ô ô Û û   Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü   ß   à ã Ñ ñ Õ õ   Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ   Ć ć Ĺ ĺ Ń ń Ŕ ŕ Ś ś Ý ý Ź ź   Đ đ   Ů ů   Č č Ď ď Ľ ľ Ň ň Ř ř Š š Ť ť Ž ž   Ǎ ǎ Ě ě Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ   Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū   ǖ ǘ ǚ ǜ   Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŵ ŵ Ŷ ŷ   Ă ă Ğ ğ Ŭ ŭ   Ċ ċ Ė ė Ġ ġ İ ı Ż ż   Ą ą Ę ę Į į Ų ų   Ł ł   Ő ő Ű ű   Ŀ ŀ   Ħ ħ   Ð ð Þ þ   Œ œ   Æ æ Ø ø Å å   Ə ə     ~ | ° §   ± × ¹ ² ³     £   Α α Β β Γ γ Δ δ   Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ   Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ   Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π   Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ   Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω  

I cambiamenti apportati saranno visibili immediatamente!

  • Per favore, usa la sandbox per fare le tue prove.
  • Nota, per favore, che tutti i contributi a Hokuto no Wiki si considerano rilasciati sotto licenza di tipo GNU Free Documentation License (vedi Aiuto:Copyright per maggiori dettagli).
  • Se non vuoi che il tuo materiale possa essere modificato e ridistribuito da chiunque senza pietà e senza altri limiti, allora non inviarlo a Hokuto no Wiki, ma realizza piuttosto un tuo sito web personale.
  • Con l'invio di questo materiale stai garantendo, a tua responsabilità, che il materiale è stato scritto da te personalmente ed originalmente, oppure che è stato copiato da una fonte di pubblico dominio, o da una fonte simile, oppure che hai ottenuto espressa autorizzazione ad usare questo materiale e che puoi dimostrarlo.