Categoria:Doppiatori Italiani

Da Hokuto No Wiki, l'enciclopedia libera del mondo di Hokuto.
Versione del 2 gen 2009 alle 15:17 di Kilkenny (Discussione | contributi) (Doppiatori Shin Kyūseishu Densetsu, "Hokuto no Ken - La leggenda del nuovo salvatore")

Salta a: navigazione, cerca

Doppiatori Serie TV

Prima Serie TV

Personaggi Doppiatori Italiani
Scuola Hokuto Shinken
Kenshiro Alessio Cigliano
Rao Paolo Norman Mozzato
Toki Vladimiro Grana (prima voce)
Marco Mete (seconda voce)
Bruno Cattaneo (terza voce)
Jagger Bruno Cattaneo
Ryuken Bruno Cattaneo (prima voce)
Luca Violini (seconda voce)
Scuola di Nanto
Shin Bruno Cattaneo
Julia Daniela Caroli
Rei Bruno Cattaneo
Yuda Vittorio Battarra (voce principale)
Francesco Caruso Cardelli (puntata 108)
Shu Bruno Cattaneo
Souther Sergio Antonica (voce principale)
Francesco Caruso Cardelli (puntata 108)
5 Forze di Nanto
Hyui Sergio Antonica (prima voce)
Francesco Caruso Cardelli (puntata 105)
Shuren Marco Mete (prima voce)
Alessio Cigliano (puntata 105)
Fudo Bruno Cattaneo
Juza Marco Mete (voce principale)
Sergio Antonica (puntata 97)
Massimo Pizzirani (puntata 105)
Rihaku Bruno Cattaneo (puntate 83, 92, 101, 102)
Vittorio Battarra (puntata 85)
Sandro Dori (puntate 87, 88, 89, 93)
Paolo Norman Mozzato (puntata 91)
Luca Violini (puntate 96, 97, 98)
Sergio Antonica (puntate 99, 100)
Marcello Mandò (puntate 105, 106, 107, 108)
Altri personaggi
Lynn Daniela Caroli
Bart Graziella Polesinanti
Mamiya Daniela Caroli
Airy Graziella Polesinanti
Ryuga Marco Mete
Tou Daniela Caroli (prima voce)
Graziella Polesinanti (seconda voce)
Jolly Alessio Cigliano
Colonnello Sandro Dori
Padre Cobra Sandro Dori
Amiba Wladimiro Grana
Uighur Bruno Cattaneo (puntata 37)
Sandro Dori (puntate 38-42)

Seconda Serie TV

Personaggi Doppiatori Italiani
Scuola Hokuto Shinken
Kenshiro Alessio Cigliano
Rao Luca Violini
Scuola di Gento
Falco Bruno Cattaneo (puntate 6-7, 21)
Massimo Pizzirani (puntate 8-15)
Sorya Marco Mete
Shoki Marco Mete (puntata 6)
Massimo Milazzo (puntata 9)
Bortz Marco Mete (puntata 7)
Marcello Mandò (puntate 9-10)
Tiger Alessio Cigliano (puntata 7)
Massimo Milazzo (puntate 9-14)
Scuola di Hokuto Ryuken
Kaio Luca Violini (puntate 25-30, 33-36, 39-43)
Marcello Mandò (puntate 31-32)
Gabriele Carrara (puntate 37-38)
Hyo Luca Violini (puntate 22-30)
Massimo Pizzirani (puntate 31-43)
Han Marcello Mandò (puntate 17-18)
Gabriele Carrara (puntate 19-20)
Bruno Cattaneo (puntata 21)
Orca Bruno Cattaneo (puntate 15-16)
Massimo Milazzo (puntate 17-38)
Jukei Gabriele Carrara (prima voce)
Massimo Milazzo (puntate 35, 40)
Altri personaggi
Bart Alessio Cigliano (puntate 1-14)
Massimo Milazzo (puntate 42-43)
Lynn Daniela Caroli
Ain Marco Mete
Rihaku Marcello Mandò (puntate 1-14)
Bruno Cattaneo (puntata 43)
Jako Bruno Cattaneo
Laia Monica Ward (prima voce)
Daniela Caroli (seconda voce)
Sayaka Monica Ward
Rock Francesco Caruso Cardelli
Pirata Rosso Luca Violini (puntate 14-15)
Bruno Cattaneo (puntate 19, 26)
Gabriele Carrara (puntata 28)
Yasha Nero Bruno Cattaneo (puntata 30)
Luca Violini (seconda voce)
Massimo Milazzo (puntate 39-42)


Doppiatori Hokuto no Ken - The Movie (1986)

Personaggi Doppiatori Italiani
Primo narratore Goffredo Matassi
Secondo narratore Francesco Caruso Cardelli
Kenshiro Sergio Luzi
Julia Ludovica Marineo
Shin Massimo Milazzo
Jagi Marcello Mandò
Rao Goffredo Matassi
Ryuken Massimo Milazzo
Bart Graziella Polesinanti
Lynn Ludovica Marineso
Zed Massimo Milazzo
Elder Marcello Mandò
Rei Francesco Caruso Cardelli
Fox Massimo Milazzo
Airy Ludovica Marineo
Sciacallo Sergio Luzi
Heart Marcello Mandò
Padre Cobra Massimo Milazzo
Uighur Sergio Luzi
Colonnello Sergio Luzi
Garf Marcello Mandò


Doppiatori Ken il Guerriero - La Trilogia

Personaggi Doppiatori Italiani
Kenshiro Massimo De Ambrosis
Sanga Michele Gammino
Sara Chiara Colizzi
Tobi Franco Mannella
Doha Davide Perino
Myne Lucrezia Marricchi
Toki Vittorio De Angelis
Giese Claudio Fattoretto
Loag Roberto Draghetti
Ches Wladimiro Grana
Seiji Massimo Lodolo
Voce Narrante Cesare Barbetti
Maestro Gianny Musy
Jinen Pierluigi Astore


Doppiatori Shin Kyūseishu Densetsu, "Hokuto no Ken - La leggenda del nuovo salvatore"

Ken il Guerriero - La leggenda di Hokuto

Personaggi Doppiatori Italiani
Kenshiro Lorenzo Scattorin
Souther Diego Sabre
Rao Dario Oppido
Rao bambino Luca Ghignani
Shu Marco Balzarotti
Toki Ivo De Palma
Reina Sonia Mazza
Lynn Tosawi Piovani
Bart Massimo Di Benedetto
Martha Anna Mantovani
Souga Claudio Moneta
Souga bambino Paolo de Santis
You Antonio Paiola
Shiba Stefano Pozzi

Ken il Guerriero - La leggenda di Julia

Personaggi Doppiatori originali Doppiatori italiani
Kenshiro Hiroshi Abe Lorenzo Scattorin
Julia Yuriko Ishida Patrizia Mottola
Shin Takuya Kirimoto Gabriele Calindri
Rao Takashi Ukaji Dario Oppido
Jagger David Ito Gianluca Iacono
Rei Shinichiro Miki Luigi Rosa
Toki Kenyuu Horiuchi Ivo De Palma
Ryuken Chikao Ōtsuka Maurizio Scattorin
Dahma Yūsaku Yara Mario Zucca
Rihaku Katsuhisa Hōki Marco Baldi
Fudo Daisuke Gōri Luca Semeraro
Hyui Hiroshi Tsuchida Alessandro Zurla
Shuren Nobuyuki Hiyama Alessandro D'Errico
Tou Yuko Kaida Patrizia Scianca(?)
Souga Unshou Ishizuka Claudio Moneta
Souther Ahio Ohtsuka Diego Sabre